Посебни теми за истражување

Од почетокот на спроведувањето на ГЕМ, истражувањето покажало дека повеќето анкетирани лица имаат перцепција за ниско ниво на едукација и обука за претприемништво во образовниот систем во своите земји. Исто така, и поголем број стручњаци укажуваат на ниско ниво на претприемничко образование и обука по завршување на училиштето. Истовремено, неколку студии покажуваат врска помеѓу претприемничкото образование и нивото на претприемничка активност. Токму поради тоа, посебна фокус-тема во Извештајот за ГЕМ за 2008 г. е претприемничкото образование и обуката.

Моделот ГЕМ ги идентификува претприемничкото образование и обуката како дел од околината за претприемништво, кој влијае на степенот на претприемничките перцепции, аспирации и активности.

Во 2008 година, 38 земји во ГЕМ прибираа дополнителни податоци за претприемничко образование и обука преку анкетата. Секој испитаник требаше да наведе дали има поминато обука за започнување бизнис за време на образованието или по него, како и дали тоа било доброволно или задолжително. Исто така, испитаниците одговараа за видот на испорачателот на обуката. Со ова се обезбедува процена, на ниво на земја, за квантитетот на испорачаните обука и образованието за претприемништво, како и за релативната важност на различните видови испорачатели.

Дополнително, стручњаците за претприемништво во 31 земја беа прашани да го оценат степенот на претприемничко образование и обука во својата земја. Оваа година беа запрашани да ја оценат својата земја во однос на два дополнителни критериуми: степенот до кој почетните претприемачи во земјата имаат потреба од поддршка во креирањето на своите деловни планови и степенот до кој таквата помош е достапна надвор од образовниот систем. На овој начин се обезбедува процена и за квалитетот на претприемничкото образование и обуката.

Повеќе информации (PDF)