Uncategorized

Глобално истражување за претприемништво

ГЕМ беше дефиниран во 1997 година од страна на Мајкл Хеј и Бил Бајгреив, додека студијата за изведливост беше финансирана од страна на Школата за бизнис од Лондон и Бабсон Колеџ. Првото светско истражување ГЕМ беше реализирано со учество на… (READ MORE)

Финансиска поддршка

ADC-logo

Финансиската поддршка е овозможена од Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) и Центарот за развој на нови бизниси при Универзитетот Св. Кирил и Методиј (УКИМ-БСЦ). Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) е непрофитна фондација, основана во 1998 од страна на… (READ MORE)

Посебни теми за истражување

Од почетокот на спроведувањето на ГЕМ, истражувањето покажало дека повеќето анкетирани лица имаат перцепција за ниско ниво на едукација и обука за претприемништво во образовниот систем во своите земји. Исто така, и поголем број стручњаци укажуваат на ниско ниво на… (READ MORE)

Македонија во однос на светот

Претприемачки однесувања и перцепции во 43 земји во ГЕМ 2008, според фазата на економски развој. Табела 1. Претприемнички перцепции во Македонија и светот (PDF)Табела 2. Претприемнички активности во Македонија и светот (PDF)

Методологија и пристап

Ревидиран ГЕМ модел

Пристап Анкета на возрасна популација во ГЕМ – Анкета на возрасната популација (АПС): Мерење на однесувањата, активностите и аспирациите ГЕМ  спроведува општ преглед на претприемништвото додека фокусот е на улогата која ја имаат поединците во претприемачкиот процес. АПС се спроведува… (READ MORE)

ГЕМ во Македонија

Национален тим за ГЕМ Македонија Македонска развојна фондација за претпријатија Тетјана Лазаревска, Извршен директор на МРФПЛазар НеданоскиГлигор Михаиловски Центар за развој на нови бизниси при Машински факултет, УКИМ Проф. д-р Радмил Поленаковиќ, Застапник на БСЦАлександар ЌурчиевБојан ЈовановскиТрајче ВелковскиБојан Јованоски Главни… (READ MORE)